This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 5 title

Geneza i typologia subkultur

Młode pokolenia od zarania dziejów buntowały się przeciw zastanym, skostniałym systemom i normom, znajdując niekiedy rewolucyjne rozwiązania czy tworząc nowe prądy myślowe i tym samym prowokując do zmian i rozwoju. Dopiero pod koniec lat czterdziestych XX wieku odnotowano powstanie zjawiska

Grupy młodzieżowe

Pojęcie subkultura będzie w tym opracowaniu używane zamiennie z określeniami nieformalne grupy młodzieżowe oraz ruchy młodzieżowe i kontrkultura. Opisywanie badanych przez nas społeczności kontrkulturowych podejmowano w literaturze naukowej z różnych pozycji. Pisze o tym m.in. M. Kalinowski: „W historii problemu występują

Grupy społeczne

Wydaje się, że niezależnie od sposobów definiowania subkultury w jej skład wchodzą następujące elementy: Względnie spójna grupa społeczna, w której na gruncie wspólnych zainteresowań i dążeń, a nieraz również norm, wartości i wzorów odpowiadających członkom grupy i ich obowiązujących wytwarzają się

Ruchy młodzieżowe

Zgadzając się z przedstawionymi definicjami, można konkludować, że termin pasuje doskonale do opisania tych nieformalnych ruchów młodzieżowych, które oprócz negacji zastanych wzorców proponują inne, w ich mniemaniu ważniejsze i cenniejsze systemy wartości i wzorce zachowań. Najlepszym przykładem kontrkultury jest, lub

Popkultura

W świetle tych informacji najtrafniejszym polskim odpowiednikiem terminu subkultura jest podkultura. W obydwu przypadkach przedrostek wartościuje całe określenie negatywnie i obydwa pojęcia kojarzą się z czymś gorszym, innym, a przez to złym i niebezpiecznym. W powszechnej opinii subkultura kojarzy się często

Subkultura

Podobnie, dość ogólnie pisze M. Filipiak: „Subkultura w ujęciu opisowym określa wyodrębniony według jakiegoś kryterium (etnicznego, zawodowego, religijnego i demograficznego) segment życia społecznego i jego kulturę. Można więc mówić na przykład o subkulturze jakiejś grupy etnicznej (na przykład amerykańskich Murzynów)

Wartość i wzór

R. Dyoniziak w swojej książce definiuje hasło w ten sposób: „Gdy wiele jednostek ma problemy i gdy na gruncie wspólnych zainteresowań i dążeń powstają dość trwałe więzi między rówieśnikami, którzy tworzą im tylko odpowiadające i ich tylko obowiązujące normy, wartości

Określić sytuacje

Kontestacja spontaniczna i celowa – kontestację spontaniczną można określić mianem sytuacyjnej – dotyczy konkretnych problemów czy wydarzeń, podczas gdy kontestacja celowa jest rezultatem istniejącego już ruchu posiadającego pewną ideologię. Kontestacja radykalna i umiarkowana – kryterium podziału zależy tu od środków, jakie

Odrzucenie

Sam proces kontestacji dość precyzyjnie określiła A. Jawłowska: „Kontestacja kultury jest jednocześnie jej odrzuceniem i reinterpretacją, a także tworzeniem nowego, wykraczającego poza zastane systemy rodzaju ekspresji” (Jawłowska 1975: 296) M. Filipiak wyróżnia dwie drogi realizacji postulatów stawianych przez młodych kontestatorów: Ulepszenie,

Nieformalne ruchy młodzieżowe w świetle literatury

Termin kontestacja nierozerwalnie wiąże się z ruchami młodzieżowymi. To właśnie częściowa bądź całkowita negacja – sprzeciw młodego pokolenia wobec wzorów, wartości i wymagań stawianych im przez społeczeństwo prowadzi do powstawania, rozwoju i funkcjonowania grup subkulturowych. Słowo pochodzi od łacińskiego contestari

Formy aktywności ruchowej uczestników subkultury

Kontestatorskie ruchy młodzieżowe pojawiły się w latach 50. XX wieku głównie w zamożnych krajach Zachodu. Od tego czasu przez ponad pół wieku powstało i zanikło wiele z owych subkultur. Trwające od kilku dziesięcioleci erupcje kolejnych zjawisk o charakterze kontrkultury rodzą

Miodobranie

Już w 1942 roku Adam Chętnik pisał w swojej książce, „jak każdy Kurp był myśliwym, tak prawie każdy był i bartnikiem”. Bartnicy z pochodzenia byli Mazurami i pierwszymi uprzywilejowanymi właścicielami puszczy. Miodobranie Kurpiowskie jest jedną z największych imprez folklorystycznych na Kurpiach.

error: Content is protected !!