This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 1 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 2 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 3 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 5 title

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

Analiza wyników badań

Dominującym motywem podejmowania zajęć rekreacyjno-ruchowych przez Polaków jest motyw kształtowania zdrowia. 33% badanych deklaruje, iż jest to dla nich najistotniejszy powód, dla którego uczestniczą w sporcie dla wszystkich, podejmują aktywność ruchową w czasie wolnym. Prawie połowa (45%) mieszkańców dużych miast ćwiczy

Hipotezy badawcze

Dotychczasowe badania na temat czynników mobilizujących i hamujących uczestnictwo w rekreacyjnej aktywności ruchowej wskazują na motywację zdrowotną, estetyczną i sprawnościową jako najistotniejsze. Wśród barier najczęściej pojawiają się bariera czasu wolnego i ekonomiczna. Dorośli Polacy deklarują istotność motywacji uczestnictwa i znaczenie

Ideologia

B. J. Kunicki (1990) uważa, że istnieją cztery grupy barier aktywności fizycznej osób dorosłych: ideologiczne, poznawcze, psychologiczne, kulturowe. Z kolei J. Drabik (1997) wymienia trzy grupy czynników warunkujących aktywność fizyczną: uwarunkowania osobiste, środowiskowe oraz cechy aktywności fizycznej. J. Drabik wymienia

Czynnik zdrowia

„Uczestnictwo ludzi dorosłych w regularnej aktywności fizycznej jest z jednej strony wskazaniem ujmowanym w kategoriach powinności (jako czynnik zdrowia), z drugiej strony podlega nierzadko szeregowi ograniczeń, wynikających głównie ze specyfiki tej fazy życia człowieka: nasilenia obowiązków zawodowych, rodzinnych i społecznych”

Motywacje i bariery uczestnictwa Polaków w sporcie dla wszystkich

Ruch jest najważniejszym, po odżywianiu, czynnikiem, który determinuje zdrowie człowieka. Aktywność ruchowa jest elementem modelującym w sposób najbardziej korzystny stan morfologiczny i funkcjonalny organizmu, a także kształtującym cechy psychiczne. Wysiłki fizyczne wpływają w sposób istotny na aktywność czynników odpornościowych (Kasperczyk

Zainteresowanie sportem

Decydującym czynnikiem jest stopień zainteresowania i uczestnictwa w sporcie dla wszystkich z grupy rówieśniczej. Subkultura punk jest bardzo zróżnicowana społecznie i środowiskowo (biorąc pod uwagę pochodzenie i wykształcenie uczestników). Aktywne jednostki czy grupy zakładają zespoły muzyczne, organizują koncerty, demonstracje, marsze,

Członkowie ruchu

W ruchu znajdują się osoby o różnym poziomie zamożności, jednak biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczną większości, można zaryzykować twierdzenie, że nie są one dobrze sytuowane. Tramping często wiąże się u nich z podróżami autostopem – zarówno po kraju, jak i

Formy aktywności podejmowane w czasie świątecznym i wakacyjnym

Odpowiedzi na nasze pytanie dotyczące aktywności ruchowej punków w czasie świąt potwierdzają stereotypy zachowań polskiego społeczeństwa. Dotyczy to rodzinnego spędzania czasu świątecznego przy suto zastawionym stole. Okazuje się, że nawet młodzi buntownicy nie mogą przełamać tych schematów. Aż 23 (76,6%)

Formy aktywności podejmowane w czasie wolnym w dni powszednie

W czasie wolnym w dni powszednie aktywnie odpoczywa 20 punków, co stanowi 66,6% badanych. Żadnej aktywności nie podejmuje 10 wolnościowców (33,3%). 11 punków (36,6%) uznało spacery za najczęściej podejmowaną aktywność w czasie wolnym „krótkim”. 8 reprezentantów tej kontrkultury (26,6%) wymieniło

Alternatywne rozwiązania

Z czasem destrukcyjną negację zamieniono w konstruktywne tworzenie alternatywnych rozwiązań. Przykładem może być akcja squatowania – bezprawnego zajmowania, zamieszkiwania, zagospodarowywania pustostanów. Pojawiło się nowe hasło: „Do it yourself’ – w skrócie DIY, czyli „Zrób to sam”. Jego przesłanie głosiło: Jeśli nie

error: Content is protected !!