This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 5 title

Wzgląd na zamieszkanie

Przy czym w analizowanych grupach nie wykryto istotnych zróżnicowań ze względu na miejsce zamieszkania. Podobnie nie wykryto ich w II grupie wiekowej. Zróżnicowania frakcji zaznaczyły się w najmłodszej grupie pań. Najczęściej to młode mieszkanki dużych miast uznają, że nie są

Bariery uczestnictwa

Podstawową barierą uczestnictwa w aktywności rekreacyjno-ruchowej jest dla Polaków brak cech sportowca. 33% badanych określa tę barierę jako dominującą; mówią oni, że nie są typem sportowca i dlatego nie podejmują zajęć rekreacyjno-ruchowych. Powody, które blokują uczestnictwo Polaków w aktywności ruchowej,

Aktywność ruchowa

Przyjemność płynąca z uczestnictwa w rekreacyjnej aktywności ruchowej jest różnie deklarowana przez mężczyzn w I – 26% oraz II – 14% grupie wie  kowej (motyw ten podaje jedynie 5% panów z III grupy). Młodzi badani mężczyźni ze wsi ten motyw

Regulacja ciężaru ciała jako motyw uczestnictwa

Ciekawie kształtują się wyniki porównań w deklarowaniu motywu wśród analizowanych grup wyodrębnionych ze względu na płeć. Największe różnice występują tu w grupie najmłodszej: K – 37%, M – 10%, nieco mniejsze w grupie średniej: K – 28%, M – 16%

Analiza środowisk

Co ciekawe, motyw kontaktu z naturą zasadniczo nie różnicuje analizowanych środowisk. Pewnym wyjątkiem jest grupa najmłodszych badanych, gdzie występują zróżnicowania frakcji wśród mieszkańców wsi – tu jest to grupa najliczniej reprezentowana – 28%, motyw kontaktu z przyrodą deklaruje nieco mniej

Poprawa sprawności jako motyw uczestnictwa w rekreacyjnej aktywności ruchowej

W męskiej grupie II nie wykryto istotnych zróżnicowań frakcji, panowie ci stanowią 31%. Różnicuje się grupa II panów – 34%. Podobnie jak w grupie I najliczniej reprezentują ją panowie z miasteczek – 45%, następnie z miast – 34% oraz ze

Motyw zdrowotny: grupa 46-60 lat, kobiety

Znowu najliczniej reprezentowaną grupą są tu panowie z dużych miast – 46% oraz po 20% z pozostałych grup: małe miasteczko i wieś. Odpowiedzi pań z tej grupy wiekowej nie są zróżnicowane ze względu na miejsce ich zamieszkania. 25% deklaruje jako

Analiza wyników badań

Dominującym motywem podejmowania zajęć rekreacyjno-ruchowych przez Polaków jest motyw kształtowania zdrowia. 33% badanych deklaruje, iż jest to dla nich najistotniejszy powód, dla którego uczestniczą w sporcie dla wszystkich, podejmują aktywność ruchową w czasie wolnym. Prawie połowa (45%) mieszkańców dużych miast ćwiczy

Hipotezy badawcze

Dotychczasowe badania na temat czynników mobilizujących i hamujących uczestnictwo w rekreacyjnej aktywności ruchowej wskazują na motywację zdrowotną, estetyczną i sprawnościową jako najistotniejsze. Wśród barier najczęściej pojawiają się bariera czasu wolnego i ekonomiczna. Dorośli Polacy deklarują istotność motywacji uczestnictwa i znaczenie

Ideologia

B. J. Kunicki (1990) uważa, że istnieją cztery grupy barier aktywności fizycznej osób dorosłych: ideologiczne, poznawcze, psychologiczne, kulturowe. Z kolei J. Drabik (1997) wymienia trzy grupy czynników warunkujących aktywność fizyczną: uwarunkowania osobiste, środowiskowe oraz cechy aktywności fizycznej. J. Drabik wymienia

Czynnik zdrowia

„Uczestnictwo ludzi dorosłych w regularnej aktywności fizycznej jest z jednej strony wskazaniem ujmowanym w kategoriach powinności (jako czynnik zdrowia), z drugiej strony podlega nierzadko szeregowi ograniczeń, wynikających głównie ze specyfiki tej fazy życia człowieka: nasilenia obowiązków zawodowych, rodzinnych i społecznych”

Motywacje i bariery uczestnictwa Polaków w sporcie dla wszystkich

Ruch jest najważniejszym, po odżywianiu, czynnikiem, który determinuje zdrowie człowieka. Aktywność ruchowa jest elementem modelującym w sposób najbardziej korzystny stan morfologiczny i funkcjonalny organizmu, a także kształtującym cechy psychiczne. Wysiłki fizyczne wpływają w sposób istotny na aktywność czynników odpornościowych (Kasperczyk

error: Content is protected !!